Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym RODO, informuję, iż:

 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alufire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łysomicach ul. Warszawska 64 A, tel +48 56 674 88 11, office@alufire.com,
 • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • udostępniania Panu/Pani katalogu naszych produktów w formacie umożliwiającym wykorzystanie w materiałach projektowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora, poprawy i optymalizacji funkcjonalności usług Administratora, śledzenia w celach analitycznych zainteresowania Pani/Pana naszym produktem, ochrony danych handlowych Administratora, w celach archiwizacyjnych i statystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji usługi, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np. firmy audytowe i konsultingowe, podmioty świadczące usługi IT i cloud,
 • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z umową,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (jeśli dotyczy),
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.
 • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
 • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych oznacza, że nie będzie Pan/Pani mogła korzystać z katalogu naszych produktów

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alufire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łysomicach w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej oraz w celach marketingowych podmiotów z nią współpracujących.